YÖNETMELİK

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden:

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

 

            MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

            Kapsam

 

            MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

            Dayanak

 

            MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

 

            MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;

 

      a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

 

      b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

 

      c) Merkez (ESBALMER): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

 

      ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

 

      d) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

 

e) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

 

f) Senato: Üniversite Senatosunu,

 

g) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

 

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

            Merkezin Amacı

 

            MADDE 5 -(1) Merkezin amacı; Balkanların tarihi, ekonomisi, politik, sosyal ve kültürel yapıları hakkında araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve paneller düzenlemek, Balkanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıp projeler üreterek bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yayımlanmasını sağlamaktır.

 

            Merkezin Faaliyet Alanları

 

            MADDE 6 - (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 

            a) Balkan coğrafyasının tarihi ve kültürüyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek, arşiv, müze ve kütüphanelerinde incelemelerde bulunmak, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.

 

            b) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek.

 

            c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Türkiye, Balkan ülkeleri ve diğer ülkelerde yapılan yayınları takip ve temin etmek.

 

            ç) Çeşitli dillerde yazılmış yayınların Türkçe'ye çevrilmesi için tercüme büroları oluşturmak, bu bürolarda merkez dışında görevli akademik personel ve uzmanlardan faydalanmak.

 

            d) Yurt içi ve yurt dışında merkezin amacı doğrultusunda Türk bilim insanlarının bilimsel yayın yapmasını teşvik etmek.

 

            e) Üniversitede Balkanlarla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

 

            f) Merkezin çalışmaları ve Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

 

            g) Konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturarak merkezin amaçları doğrultusunda akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

 

            ğ) Merkez bünyesinde bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak, oluşturulan bu arşiv ve kütüphaneye, özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle temin edilmesini sağlamak.

 

            h) Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, merkezin amacına uygun olanların yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

            ı) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

            i) Sivil toplum örgütlerine danışmanlık yapmak, işbirliğini geliştirmek.

 

            j) Balkanlar ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gitmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

            Merkezin Yönetim Organları

 

            MADDE 7 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 

            a) Müdür,

 

            b) Müdür yardımcıları,

 

            c)Yönetim Kurulu,

 

            ç) Danışma Kurulu

 

            Müdür

 

            MADDE 8 - (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla kesintisiz görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları yönetim kurulu toplantılarına katılır. Müdürün katılamadığı toplantıları, görevlendireceği bir müdür yardımcısı vekâleten yürütür. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

 

            Müdürün Görevleri

 

            MADDE 9 - (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 

            a) Merkezi temsil etmek.

 

            b) Merkezin birimlerini, merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

 

            c) Yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

 

            ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

 

            d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

 

            e) Her yıl sonunda, o yıl içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

 

            f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri, bilgi işlem dairesi başkanlığı ile Rektörlüğe bağlı ve ihtiyaç duyulan diğer bölümlerde merkezin programlarına ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

 

            g) Merkez bünyesinde sürdürülen araştırma, proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

 

            ğ) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek.

 

            h) Personelin görevlendirmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

 

            ı) Her yıl sonunda Rektörlüğe merkezin çalışmaları hakkında rapor sunmak.

 

            Yönetim Kurulu

 

            MADDE 10 - (1) Yönetim kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve üniversitede merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve müdürün önerisi üzerine rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin veya altı aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

 

            (2) Yönetim kurulu iki ayda bir kez ve gerektiğinde müdürün veya yönetim kurulu üyelerinin çağrısı üzerine müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır, kararlarını oy çokluğu ile alır. Yönetim kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

 

            (3) Toplantılara mazeretsiz üç kez üst üste katılmayan üyenin üyeliği düşer.

 

            Yönetim Kurulunun Görevleri

 

            MADDE 11 - (1) Yönetim kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yapar;

 

            a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için gerekli görülen kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.

 

            b) Danışma kurulu üyelerinin aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak.

 

            c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyacı ve bütçesini hazırlamak.

 

            ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

 

            Danışma Kurulu

 

            MADDE 12 - (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve yönetim kurulunun diğer üyeleri ile yönetim kurulu tarafından, Balkan ülkeleri ile ilgili çalışmaları olan ya da çalışmalar yapmakta olan üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilerek rektör tarafından görevlendirilen sekiz kişi olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Danışma kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden danışma kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri seçilir.

 

            (2) Danışma kurulu yılda bir defa toplanır. Toplantılar, salt çoğunluğun hazır bulunması ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Danışma kurulu; yönetim kurulunun veya üyelerin üçte ikisinin müdüre yapacakları yazılı başvuru üzerine başvuruyu izleyen hafta içinde olağanüstü de toplanabilir.

 

            Danışma Kurulunun Görevleri

 

            MADDE 13 - (1) Danışma kurulu istişarî bir organ olup aşağıda belirtilen görevleri yapar:

 

            a) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

 

            b) Yönetim kurulu tarafından getirilen konular hakkında görüşlerini bildirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Birimler

 

            MADDE 14 - (1) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun olarak üniversite içerisinde ilgili disiplinlerde görev yapan öğretim üyelerinin, müdür ve müdür yardımcıları ile birim temsilcilerinin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile merkeze bağlı birimler oluşturulur. Bu birimlerin görevi; belirli bir plan veya yönde yürütülen bir amacı, bir eğilimi yansıtan araştırmalar yapmaktır.

 

            Harcama Yetkilisi

 

            MADDE 15 - (1) Merkezin harcama yetkilisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü'dür.

 

            Personel İhtiyacı

 

            MADDE 16 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı kanunun 13. maddesine göre rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

            Ekipman ve Demirbaşlar

 

            MADDE 17 - (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

 

            Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

            MADDE 18 - (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı kanun ve senato kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

            Yürürlük

 

            MADDE 19 - (1) Bu yönetmelik yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

 

            MADDE 20 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.